I Postanowienia ogólne – Definicje

 

 1. GZM Hackathon – konkurs na innowacyjne rozwiązanie przedstawionych zagadnień problemowych odbywający się podczas wydarzenia w dniach 13-14 października;
 2. Organizator – Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach (40-053), przy ul. Barbary 21A, NIP: 634-290-18-73, REGON 367882926, z którym skontaktować się można pod adresem email;
 3. Prowadzący Proidea Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-651) Łabędzia 9, posługująca się nr NIP: 679-311-46-28, REGON: 362193004, wpisana do KRS pod numerem 0000570212, z którą skontaktować się można pod adresem email biuro@proidea.org.pl;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki konkursu GZM Hackathon;
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji na GZM Hackathon i otrzymała potwierdzenie udziału;

 

II Uczestnictwo w Hackathonie, obowiązki uczestników

 

 1. Organizator zawiadamia, że program GZM Hackathonu zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu przez okres 24 godzin.
 2. Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w Hackathonie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora w przypadku odczucia zawrotów głowy, mdłości, silnego zmęczenia, bólu głowy lub innych niepokojących objawów.
 4. Na potrzeby Hackathonu Uczestnicy tworzą zespoły liczące od 2 do 4 członków.
 5. Uczestnik pozostaje członkiem zespołu w trakcie całego Hackathonu i nie ma prawa dołączyć do innego zespołu.
 6. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i Regulaminu GZM Hackathonu oraz stosować się do poleceń Organizatora i Prowadzącego.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

III Rejestracja do udziału w Hackathonie

 

 1. Warunkiem umożliwiającym aplikację do udziału w GZM Hackathonie jest dokonanie rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem URL www.gzmhackathon.pl
 2. Rejestracja dostępna jest od godziny 20:00 w dniu 03.10.2018, do godziny 23.59 w dniu 11.10.2018.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji bez podania przyczyny.
 4. Prawo do wzięcia udziału w Hackathonie mają jedynie Uczestnicy, którzy do dnia 12.10.2018 otrzymają email z biletem potwierdzającym udziału w GZM Hackathonie.
 5. Rejestracja jest skuteczna jedynie, gdy Uczestnik zaakceptuje zapisy
  1. : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikacji do udziału w GZM Hackathonie oraz w celu zapewnienia jego prawidłowego przebiegu oraz wydania nagród. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia w powszechnie ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz do dokonania skargi do UODO”
  2. „Zapoznałam/łem się z Regualminem GZM Hackathon i zobowiązuję się do jego przestrzegania”
  3. oraz „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku widocznego na fotografiach oraz nagraniach przez Organizatora oraz Prowadzącego oraz rozpowszechnianie go w celach marketingowych”.

Brak akceptacji powyższych postanowień przerywa procedurę rejestracji i czyni ją nieskuteczną.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z aplikacja i udziałem w GZM Hackathonie jest Organizator.

 

IV Przebieg Hackathonu

 

 1. Teren Sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Tychach przy ul. Edukacji 7 jest udostępniany Uczestnikom od godziny 9:00 w dniu 13 października do godziny 15 w dniu 14 października.
 2. GZM Hackathon rozpocznie się o godzinie 13 w dniu 13 października, a zakończy około 24 godziny później.
 3. W przypadku zakończenia prac przez wszystkie zespoły przed upływem 24 godzin, Hackathon może ulec skróceniu.
 4. Organizator w czasie trwania Hackathonu zapewnia:
  1. Wyżywienie;
  2. Napoje;
  3. Dostęp do instalacji sanitarnych;
  4. W ograniczonym zakresie dostęp do Internetu bezprzewodowego;
  5. Przestrzeń do pracy.

 

V Konkurs

 1. W ramach GZM Hackathonu przeprowadzony zostanie konkurs dla zespołów, którego przedmiotem będzie stworzenie projektów związanych z danymi transportowymi.
 2. Dokładna treść zadań konkursowych zostanie ogłoszona podczas rozpoczęcia GZM Hackathonu.
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć zespoły złożone z od 2 do 4 osób
 4. Ocenie podlegają jedynie rozwiązania, które zostaną w prawidłowym formacie dostarczone przez wybranego przez zespół przedstawiciela na adres kontakt@gzmhackathon.pl do godziny 12.00 w dniu 14 października 2018.
 5. Dostarczone do oceny zadania muszą zostać przygotowane w języku polskim.
 6. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
 7. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe.
 8. Oferowane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagrody przyznawane są na rzecz zespołu, który zobowiązany jest do podziału otrzymanej nagrody między Uczestnikami tworzącymi zespół.
 10. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %, który uiszcza Organizator.
 11. Organizator oraz Prowadzący są przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459).

 

 

 

VI Jury i kryteria ocen

 1. Oceny przedstawionych przez zespoły projektów dokonuje jury złożone z osób wybranych przez Organizatora. Skład jury ogłoszony zostanie nie później niż w momencie rozpoczęcia Konkursu.
 2. Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem:
  1. innowacyjności,
  2. możliwości praktycznego zastosowania,
  3. wartości wdrożeniowej,
  4. kompletności
  5. potencjału biznesowego.
 3. Decyzje jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego jury, wybieranego przez członków jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
 4. Decyzje jury i członków jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Własność intelektualna

 

 1. Zgłaszając do oceny zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do zgłaszanych przez siebie projektów, oraz że projekty te nie są przedmiotem jakichkolwiek praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich lub nie są obciążone jakimikolwiek innymi wadami prawnymi.
 2. W chwili zgłoszenia projektów do oceny jury Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie niewyłącznej licencji z możliwością udzielenia sublicencji podmiotom zależnym uprawniającej Organizatora bez ograniczenia zakresu, czasu i miejsca, do korzystania z dzieła będącego efektem pracy twórczej Uczestnika – projektu stworzonego w ramach Konkursu do celów promocyjnych i marketingowych.
 3. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi,
  2. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet – w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu,
  3. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników do obrotu,
  4. publiczne odtwarzanie,
  5. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników,
  6. publiczne wykonanie,
  7. najem i użyczenie,
  8. wystawienia,
  9. wyświetlania,
  10. sporządzania wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności).
  11. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji.
 4. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora lub innego wskazanego przez Organizatora podmiotu do niewykonywania  przysługujących mu autorskich praw osobistych do dzieła, jednocześnie upoważnia Organizatora lub podmiot przez niego wskazany do korzystania z dzieła według potrzeb  wynikających z przyjętego przez Organizatora sposobu rozpowszechniania dzieła, a w szczególności zezwala na:
 5. dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień oraz rozpowszechnianie dzieła takiej postaci,
 6. decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części dzieła, samodzielnie lub w połączeniu z innymi dziełami, w tym plastycznym lub literackim, a także w ramach dzieł audiowizualnych.
 7. Uczestnik  zapewnia, że dzieło nie będzie naruszało praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem dzieł organizatorowi nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych.
 8. W przypadku, gdy korzystanie z licencji przez Organizatora naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich (nie będących Uczestnikami), Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Organizator poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z dzieła.
 9. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, wynikające z wykorzystania przez Uczestnika wkładów twórczych tych osób.

 

 

IX Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy GZM Hackathonu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg GZM Hackathonu są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia terenu GZM Hackathonu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu GZM Hackathonu bądź jego odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu w terminie.
 4. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Hackathonu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu, w tym w zakresie terminów Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej GZM Hackathonu oraz na profilu Facebook GZM Hackathonu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje również pocztą elektroniczną zarejestrowanych Uczestników. Uczestnikom, którzy nie zaakceptują zmienionych postanowień Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w GZM Hackathonie .
 6. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie GZM Hackathonu decyduje Organizator.